Mesaz par Minis pour Ledikasyon Dr Justin Valentin alokazyon Lafet Zanfan 01 Zen 2023

Kan en zanfan I ariv o monn, sa nesans I en moman lazwa pour son fanmiy. Sa nouvo ne i en senbol lespwar pa zis pour fanmiy me pei antye.

Lanfans i en faz tre enportan dan lavi, ranpli ek mervey, kiryozite e imazinasyon san limit. Alors, adilt, pran responsabilite pour gid zanfan e kree sa lespas pour kiltiv en relasyon fonde lo lanmour enkondisyonel, senserite, respe e bon sirveyans. Sa i ava permet nou zanfan pour eksplore, zwe, aprann e grandi dapre vites zot prop devlopman.

Koman Minister Ledikasyon, nou rekonnet rol enportan ki nou annan pour formen e enfliyans fitir nou zanfan. Alors, i esansyel ki nou adopte en sistenm ledikasyon enklisiv, ki siport e zwenn bezwen e lentere sakenn nou zanfan. An fezan sa, nou pe ankouraz laprantisaz e kapasite nou zanfan pour demontre bann refleksyon profon.

Pour sa zour spesyal, mon pe pran sa loportinite pour enplor tou paran, dimoun ki ansarz zanfan, tou edikater e lazans relevan pour kontribye kolektivman pour protez lentere nou zanfan, e non pa servi zot pozisyon pour abize e detri zot linosans.

Bann zanfan, I annan en letan pour tou keksoz. La i letan pour konsantre dan zot letid e prepar pour zot karyer.  Pa les okenn lobstak detrir zot lepanouisman.

Mon ti a swete ki zot grandi dan en latmosfer ris e konplet, e mon swete ki tou dimoun i ede pour fer lekol gou.

O non Minister Ledikasyon, nou swet zot en bonn fet zanfan.

Justin D Valentin (Dr.)

Minis pour Ledikasyon

Ministry of Education
Right Menu Icon