Launching of Education 2022 Academic Year

Address by Minister Justin Valentin

Monday 17th January 2022

School leaders, teachers, education workers, students, and stakeholders.Happy New Year and a warm welcome to you all. We were hoping that we would start the 2022 academic year under the normal mode. The pandemic has dictated otherwise. Nevertheless, we are all set to accomplish more targets than we did last year. We will use new initiatives and platforms that we launched last year especially, initiatives that bring together professionals from the public and private schools in meaningful deliberations about teaching and learning. The education sector in the Seychelles needs a new look and for sure we need to respond to all challenges imposed by the changing global environment. I wish everyone a prosperous 2022.

Ozordi, preski parey lannen pase, nou pe komans nou lannen skoler anba menm sirkonstans. Nou’n pri dan seklizyon en pandemi e nou war ki nou bezwen reste alekar pour esey redwir lasenn transmisyon e deal avek sa viris. Anba gidans Minister Lasante, Minister Ledikasyon e lezot letablisman skoler dan Sesel in bezwen reaziste progranm skoler pour fer li pli zou mwen a zistans ki prezansyel. Menm si nou pe koz modernizasyon, sa mwayen laprantisaz I reste en defi pour lekol piblik osi byen ki lekol prive. Me akoz volonte bann travayer ledikasyon, akoz nou dezir pour redwir lenteripsyon dan laprantisaz, nou pe koste nou lafors pour fer ki laprantisaz a zistans I vin pli zou mwen normal. Donk mon pe lans lannen skoler 2022 pour mazorite etidyan dan striktir lekol piblik e prive, bokou pli optimistik ki lannen pase. Nou annan leksperyans, e nou konnen ki nou pe ekspekte.

Ledikasyon I reste en sirvivan sa pandemi. Bann mezir ki sakenn bann endividi in fer, sirtou sa kanpanny pour vaksin bann adolesan e ansennyan in kontribye pour apez sitiasyon. Donk mon pe lans en lapel pour ankouraz bann adolesan e ansennyan ki pa ankor pran zot vaksen pour fer li.

Ansanm nou pe dekouver bann nouvo mwayen ansennyen. Nou ankor kapab aziste nou loperasyon dapre bann konteks lokalize. Nou ankor kapab zwenn en gran poursantaz bann etidyan malgre legzizans zistans sosyal. Byento nou pou etablir ki poursantaz etidyan vreman ki pa pe ganny akse avek leson a zitans ki nou pe ofer. Me demann ki mon pe fer ozordi se ankouraz bann ansennyen pour konn zot etidyan e fer ki leson i ariv kot zot dan en mwayen pli apopriye. Mon kont lo tou ansennyan pour fer ki sa demann i vin en realite. Mon pe osi demann bann paran pour ed nou akonplir sa target anmenmtan ki mon pe demann bann lazans e lorganizasyon ki dan en pozisyon pour ede, pour zot osi zwenn nou dan sa demars. Pli gran parti prenan, se bann etidyan zot menm. Zot korperasyon e volonte pour etidye e konpran konteks dan ki nou pe travay pour ed zot sirmont bann defi e akonplir zot bann target akademik. Sa sistenm ledikasyon i kwar dan zot byennet donk fer ki etidye i vin zot pasyon priyoriter sirtou dan sa moman difisil.Sa lannen nou pou met lanfaz dan bann diferan lenstitisyon skoler an mezir ki nou aprofondi e amelyor bann zouti legal pour fer ki nou lentervansyon dan lekol i fonde dan bann kad legal. Nou pou promot en azanda anba tenm fer lekol for. Dan en fason byen stratezik, mon’n reaziste fonksyon ek rol HQ pour li vin pli siportiv dan plas direktiv. Donk bokou responsabilite pou ganny transfer dan lekol. Sa proze pour fer lekol vin pli otononm pe byen progrese e pe ganny akonplir par faz.

Ansennyan i reste en lafors pli enportan dan devlopman e realizasyon bann proze kot lekol. Sa platform ‘Teachers’ Voice Initiative’ pe byen ganny eksplore e sa lannen ankor mon pou donn lavwa bann ansennyan dan transformasyon bann aktivite pedagozik dan zot laklas. Mon kontan ki mon’n kapab apros bann lekol prive pour nou komans bann relasyon profesyonel e mon pou aprofondir sa nouvo platform pour fer ki lansennyman i benefisye e evantyelman zanfan i benefisye.

Mon pou kontinyen pous sa azanda – ‘professional network’ pour fer ki bann profesyonel dan ledikasyon i kiltiv en latmosfer bokou pli entelektyel ki sa enn aktyel e pous osi sa azanda sant priyoriter ki fer ki sak lenstitisyon i a kapab vin en sant ki diriz en laspe devlopman profesyonel dan nou pei. Anmezir ki bann sanzman e transformasyon i ariv dan bann lenstitisyon, nou ava anmas levidans pour nou war ki lenplikasyon e lenpak nou bann transformasyon i annan lo laprantisaz. Donk i annan en plan anbisye e eksitan pour nou met an plas sa lannen. I dan sa menm konteks leksitasyon ki mon lans sa lannen skoler 2022 e swet tou dimoun en meyer lannen travay. Ki laspirasyon tou dimoun I kontinyen grandi e ki sa ki nou aprann dan sak lenstitisyon skoler, I itil e volapenn. Mon demann Bon Dye Papa pour kontinyen akonpanny nou pandan sa lannen skoler.Mersi

Ministry of Education
Right Menu Icon